Informácie a najčastejšie kladené otázky

Informácie a najčastejšie kladené otázky o cirkevnej škole

Milí bratia a sestry, vážení farníci a všetci občania mesta Sp. Belá.

V posledných dvoch mesiacoch sme prezentovali myšlienku transformovať jednu zo štátnych základných škôl v našom meste na cirkevnú. Prebehlo niekoľko rokovaní s vedením mesta a vedením Katolíckej cirkvi a cirkevného školstva v našej diecéze. Uskutočnilo sa verejné informatívne stretnutie o tejto myšlienke v kinosále mesta. Pri bežných rozhovoroch s občanmi stále viac zisťujeme, že je mnoho ľudí v našom meste o tejto myšlienke úplne neinformovaných a tí, ktorí o niečom vedia majú neúplné informácie a niektorí aj dezinformácie. Rozhodli sme sa preto na stretnutí s rodičmi, ktorí iniciovali túto myšlienku, že urobíme čo najobjektívnejšiu informatívnu kampaň cez všetky možné prostriedky: osobné rozhovory, internet, mestský občasník i cez Farskú rodinu.

Čo ponúka cirkevná škola?

Cirkevná škola ponúka:

– osobný prístup pedagógov a svedectvo   deťom aj rodičom

– výchovu v súlade s ich kresťanskou vierou

– formačný vplyv kresťanských hodnôt a postoje ktoré sú užitočné nielen deťom, ktoré v nich rastú, ale celej spoločnosti – pôsobí preventívne proti kriminalite, drogám,  hodnotovej prázdnote; pôsobí inšpiratívne a eticky, pozdvihuje morálku

– výchovno-vzdelávacie programy, ktorých kvalita a originálny prístup a vynikajúce výsledky  sú prínosom pre celé školstvo.

Ako funguje financovanie cirkevných škôl? 

Štát zo zákona vyčleňuje normatív na žiaka, ktorý je rovnaký na cirkevných aj štátnych školách.

Ak sa rozhodne rodič umiestniť dieťa na cirkevnú školu budú musieť rodičia platiť  zvláštne poplatky?

Nie, len ak sa rodič dobrovoľne  rozhodne finančný dar poskytnúť, tak ako je to na štátnych školách.

Panuje názor, že cirkevné školy sú kvalitou horšie a prilepšujú v hodnotení.

V prieskume kvality vzdelávania štátnych a cirkevných škôl vyšli percentuálne vyššie cirkevné školy ako štátne. Prilepšovať v hodnotení môžu aj pedagógovia na štátnych školách, lebo to hodnotenie je do určitej miery subjektívne.  Pozri link  http://skoly.sme.sk/rebricky/

Zamestnanci, ktorí pracujú na škole, ktorá bude transformovaná musia odísť ?

Novovzniknutá organizácia musí poskytnúť zamestnanie všetkým pôvodným zamestnancom školy.

Musia školu navštevovať iba veriaci žiaci?

Nemusia , ale musia rešpektovať ducha školy.

Aké je vzdelanie pedagógov na cirkevnej škole?

Všetci pedagogický zamestnanci musia byť kvalifikovaní ako na štátnych školách.

Uberajú duchovné aktivity na kvalite vzdelávacieho  procesu?

Vzdelávací proces prebieha tak ako na iných školách. Obohatenie o duchovnú formáciu prebieha pred a po vyučovaní.

 Prečo  zriadiť cirkevnú školu v meste, keď cirkevné školy v okolí majú voľné miesta ?

Voľné kapacity majú aj štátne školy. Je to  výzva a ponuka pre rodičov vybrať si z dvoch typov škôl a postaviť sa za morálne hodnoty zdravej spoločnosti. Je to možnosť ochrániť naše deti pred vplyvmi/ pozri. Akčný plán ľudí LGBTI 2015 – 2019  / , ktoré demoralizujú deti v zahraničí už v škôlkach a školách.  Link    https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8567&langEID=1

V demokratickej spoločnosti má každý právo na informácie. Ak máte ďalšie otázky o cirkevnej škole a chceli by ste odpoveď, nebojte sa a diskutujte, píšte alebo komunikujte s nami formou, ktorá Vám vyhovuje.

Zároveň Vás veriacich prosíme, ak ste za cirkevnú školu, modlite sa na ten úmysel a zapojte sa aj do petície „Za transformáciu jednej zo štátnych škôl mesta Spišská Belá na Cirkevnú“

Pripravili Peter Petrek, farár a zastupcovia rodičov