Spoločenstvá

Mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania

V pastorácii je potrebné rozlišovať medzi akolytmi a mimoriadnymi vysluhovateľmi. Je potrebné uvedomiť si, že farnosť, ktorá má akolytov, je farnosť na dobrej liturgickej úrovni. Mimoriadni vysluhovatelia sú len akousi „náhradou“ za akolytov. Situácia v našej diecéze však dokazuje, že…

Miništrantský spolok Jozefa Krišandu

Stránku spoločenstva nájdete na http://rkfarnost.spisskabela.sk/ministranti/ Služba je dôležitou súčasťou života každého kresťana a v spoločenstve to platí desaťnásobne… snažíme sa, aby sme prinášali ovocie hodné Božích služobníkov a zároveň chceme, aby každý člen nášho spoločenstva zažil požehnanie plynúce zo služby, aby…

Katolícka jednota Slovenska

Katolícka jednota Slovenska je neziskové a nepolitické občianske združenie. Jej činnosť je okrem aktuálnych potrieb spoločnosti na Slovensku inšpirovaná dokumentami Druhého vatikánskeho koncilu a posynodálnym apoštolským listom pápeža Jána Pavla II.“Christifideles laici“ o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a…

Belanský asistentský spolok

Spolok asistentov patrí k najstarším spoločenstvám vo farnosti. Jeho história siaha až do roku 1506 keď jeho členmi boli väčšinou obyvatelia nemeckej národnosti. V roku 1845 bol prvý krát obnovený. V roku 1945 po odchode spišských Nemcov z mesta, preberá…

Spoločenstvo Dávid

Sme Spoločenstvo mladých kresťanov zväčša zo Spišskej Belej, ktorým záleží na tom, aby čo najviac ľudí osobne spoznalo Pána Ježiša Krista. Rôzne akcie, spoločné modlitby, spoločenstvo, kopec zábavy, tiež duchovne zamerané akcie, chvály, prednášky, výlety, rast, nové priateľstvá…

Lektori

„Hlavné zásady pre liturgické slávenie Božieho slova“ v kapitole SLUŽBY V LITURGII SLOVA  hovoria: že úlohu čítať biblické čítania pri slávení omše majú lektori a diakoni. Zásada č. 50: „Treba mať v úcte službu lektora ustanoveného liturgickým obradom. Ak sú prítomní ustanovení lektori, majú…

Deti Márie

Začalo sa to v roku 1990, keď pán farár Štefan Horváth SVD pozval do nášho mesta rehoľné sestričky z Poľska z Kongregácie Sestier Služobníčok Najsvätejšej Panny Márie Nepoškvrnene Počatej. Sestry tejto Kongregácie dlhé roky pátra Horvátha skrývali vo svojich kláštoroch,…

Mládežnícky zbor Fortuna

Mládežnícky spevácky zbor fortuna doprevádza mládežnícke sväté omše a niekedy aj nedeľné. Pre záujem ľudí o tieto piesne sa členovia tohto zboru rozhodli, že ich zverejnia. Nech sa vám príjemne počúva. Na fotkách sú členovia zboru FORTUNA a fotografie figurálnych…

Tretí rád františkánov

Františkáni je súhrnné označenie pre viacero rehoľných spoločenstiev, ktoré sa riadia Regulou sv. Františka. Patrí medzi žobravé rehole. Pôvodnú mužskú žobravú rehoľu založil v 1209 sv. František z Assisi. Postupne sa františkánska rehoľa rozrástla aj o ženský smer (pod vedením…

Spoločenstvo mužov

Spolu sa stretávajú a riešia nové veci.

Translate »