Katolícka jednota Slovenska

pobočka Spišská Belá

      Katolícka jednota Slovenska je občianske, nepolitické  združenie (ďalej len skratka KJS),  ktoré sa opiera o duchovné vedenie Katolíckej cirkvi. Riadi sa stanovami, schválenými Valným  zhromaždením KJS , Ministerstvom vnútra a Biskupskou konferenciou. 

V zmysle stanov cieľom KJS je obnoviť, upevniť a chrániť duchovné a mravné hodnoty, najmä kresťanskú vieru a národné povedomie.

KJS bola založená roku 1920 v Trnave ako spoločenstvo katolíckych laikov – žien, mužov a mládeže, so sieťou pobočiek, ktoré vznikali po celom Slovensku, vrátane Spišskej Belej. Roku 1948 bola násilne zrušená a obnovená v roku 1990.

Členom Katolíckej jednoty Slovenska môže byť každý občan, alebo kolektív, ak súhlasí a koná v súlade s programom a cieľmi KJS. 

    V našej farnosti sa zameriavame na aktuálne potreby,  praktickú službu dobru a upevňovanie vzťahov,  pri organizovaní a zúčastňovaní sa na aktivitách,  ktoré podporujú stanovené ciele.

Počas našej obnovenej činnosti sme zorganizovali účasť na púťach pravidelne v Levoči, Krakowe, a príležitostne v  Zakopanom, Košiciach, Krivej, Trnave, Lurdoch, Nowym Sonczu, Rožňave, Wieliczke, Mariazzeli, Šaštíne…

Pre deti a mládež sme zorganizovali výlety  na Plesnivec, Tri koruny, do Belanskej jaskyne, viac ročníkov detského letného tábora Sirachovec, dvakrát kurz spoločenského tanca, niekoľko ročníkov súťaže Dlhý beh Krátkou ulicou a finančne sme vypomohli pri organizovaní príležitostných výletov  miništrantov. Vzájomné spoločenské vzťahy sme upevňovali na 11.ročníkoch fašiangových plesoch.  

Na mestskom ihrisku pravidelne  organizujme športovú súťaž futbalový zápas kňazi spišskej diecézy a starší páni mesta, vlani  sa konal  už XVIII. ročník. Pre členov i nečlenov zabezpečujeme aj kultúrne zážitky organizovaním jesennej návštevy divadelného predstavenia, prednostne s náboženskou tematikou,  v Prešove, alebo Košiciach. Zabezpečili sme opravu kňazských hrobov na miestnom cintoríne. Vo vianočnom období pravidelne navštevujeme chorých a osamelých farníkov a v spolupráci so speváckym zborom Fortuna  navštevujeme dom opatrovateľskej služby v Strážkach. Aj z  našej iniciatívy sa v kinosále uskutočnilo 19 prednášok na zaujímavé témy: F. Novajovský Veľké jubileum 2000,  A.Fabian: Utrpenie má aj iný rozmer, P.Hucík: Okultizmus, J.Krempaský Veda a viera….Pripravili sme viacero vianočných výstav perníkov spojených so zbierkou na podporu misií. Naše členky sa starajú o kvetinovú výzdobu farského kostola, pranie a výmenu oltárnych plachiet.

V spolupráci so spolkom asistentov sa  zúčastňujeme na dňoch mesta súťaže vo varení gulášu a náš kolektívny člen deti Márie pripravuje pre deti tvorivé dielne.

Na základe predloženého projektu našu činnosť už niekoľko rokov finančne podporuje mesto. Prostredníctvom nás mesto podporuje aj našich kolektívnych členov, ktorí majú svoju samostatnú činnosť a vzájomne si vypomáhame.  

        Pobočka Spišská Belá má 45 riadnych členov a  štyroch kolektívnych členov – mládežnícke spoločenstvo Dávid, Deti Márie,  spevácky zbor Fortuna, spolok Asistentov. Stretávame sa pri našich aktivitách a raz ročne na členskom stretnutí,  kde hodnotíme uplynulý rok. Na čele pobočky je v zmysle stanov 3členné predsedníctvo volené členmi na obdobie 5 rokov a kňaz – duchovný radca.

Naplnení duchom evanjelia chceme nezištne a obetavo pracovať na dosiahnutí potrebnej jednoty, vzájomného porozumenia a lásky. Radi rozšírime naše rady o ďalších členov, ktorí nám pomôžu pri napĺňaní evanjeliového: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali  vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

                                                                                                         Viera Sisková
 predsedníčka pobočky KJS Sp. Belá
kontakt: vierasis@gmail.com