Lektori

„Hlavné zásady pre liturgické slávenie Božieho slova“ v kapitole SLUŽBY V LITURGII SLOVA  hovoria: že úlohu čítať biblické čítania pri slávení omše majú lektori a diakoni.

Zásada č. 50:

„Treba mať v úcte službu lektora ustanoveného liturgickým obradom. Ak sú prítomní ustanovení lektori, majú konať svoju vlastnú úlohu aspoň v nedele a sviatky, najmä pri hlavnej omši.“

Zásada č. 55:

Aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci láska k Svätému písmu a živý záujem oň, treba aby tí, čo sú poverení čítať Sväté písmo, boli naozaj schopní a starostlivo pripravení…

Táto príprava má byť predovšetkým duchovná, je však potrebná aj príprava technická.

Duchovná príprava predpokladá dvojakú výchovu: biblickú a liturgickú.

Biblická výchova sa má usilovať o to, aby lektori mohli pochopiť čítania v ich kontexte a svetlom viery porozumieť jadro zjavenej zvesti.

Liturgická výchova má lektorom poskytnúť určitú schopnosť chápať zmysel a štruktúru liturgie slova a vzájomný vzťah medzi liturgiou slova a liturgiou Eucharistie.

Technická príprava má čoraz lepšie uspôsobovať lektorov na umenie čítať pred ľudom či už priamo alebo pomocou moderných prístrojov na zosilnenie hlasu.

V našej farnosti máme snahu rozšíriť a stabilizovať LEKTORSKÚ SKUPINU.

Viacerí naši veriaci radi čítajú Božie slovo pri sv. omši, ale neuvedomujú si, že to nemá byť len obyčajné čítanie.

PREČO neprichádzate medzi nás?

Biblická a liturgická príprava je vždy spojená s nastupujúcim mesiacom, s Liturgiou slova a Liturgiou Eucharistie.

Pri nácviku si zdokonaľujeme najmä:

– pochopenie náročného textu a jeho liturgický význam

– čítanie textu primeranými výrazovými prístupmi

– nácvik zrozumiteľnosti čítania

– nácvik správnej výslovnosti atď.

Chceme osloviť všetkých, ale najmä mladých, ktorí majú záujem o pravidelnú lektorskú službu pri sv. omšiach, aby oznámili svoju adresu na Farskom úrade alebo u p. kostolníčky.