Náš rodák Rastislav Krempaský sa stal diakonom!

Spišská diecéza sa teší z troch novovysvätených diakonov: Rastislava Krempaského zo Spišskej Belej, Dominika Martinka z Vyšných Ružbách a Mariána Murína z Námestova. Svoje diakonské svätenie prijali z rúk spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša vo štvrtok 13. júna 2024 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Otec biskup na slávnostnej svätej omši vyjadril vďaku rodičom novokňazov za to, že vychovali a darovali Cirkvi svojich synov. V homílii povzbudil novovysvätených diakonov k horlivému ohlasovaniu Božieho slova a k čerpaniu múdrosti a sily z Krista.

Po svätej omši diakoni prijali dekréty s určením miesta ich diakonskej praxe: Rastislav Krempaský bude pôsobiť v Tvrdošíne, Dominik Martinek v Námestove a Marián Murín v Ružomberku.

Úlohou diakona je okrem iného asistovať biskupovi a kňazom pri slávení Božích tajomstiev, predovšetkým Eucharistie, rozdávať ju, asistovať pri uzatváraní manželstva a požehnať ho, hlásať evanjelium a kázať, predsedať pri pohrebných obradoch a venovať sa rozličným charitatívnym službám.

Prajeme Rastislavovi Krempaskému veľa Božieho požehnania a úspechov v jeho diakonskej službe!

Jaroslav Bachleda

Modlitba za diakona

Všemohúci Bože,
Ďakujeme Ti za povolanie diakonov, ktorí slúžia Tvojej Cirkvi s láskou a oddanosťou.
Prosíme Ťa, aby si ich požehnal a posilnil v ich poslaní.
Daj im múdrosť a poznanie, aby mohli hlásať Tvoje slovo s jasnosťou a silou. Daj im odvahu a vytrvalosť, aby mohli stáť pevne vo viere aj v ťažkých chvíľach. Daj im lásku a súcit, aby mohli slúžiť Tvojmu ľudu s nežnosťou a porozumením.
Prosíme Ťa aj za ich rodiny a priateľov. Daj im silu a podporu, aby mohli diakonov sprevádzať na ich ceste.
Prosíme Ťa, Pane, aby si diakonov ochraňoval pred všetkým zlom a aby si ich viedol po ceste svätosti.
Nech je ich služba požehnaním pre Tvoju Cirkev a nech slúži k Tvojej sláve.
Prosíme Ťa o to skrze Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý s Tebou a Svätým Duchom žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.

You may also like