DOKONČENIE OBNOVY FASÁDY RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA SV. ANTONA PUSTOVNÍKA

kostol sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej

Pred niekoľkým dňami sa zavŕšila oprava celej fasády kostola a tým sa ukončila plánovaná obnova tejto dominanty nášho mesta.

Naša farnosť Spišská Belá sa v marci 2020 zapojila do Výzvy Prešovského samosprávneho kraja – Výzva pre región, Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok na získanie dotácie na obnovu fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo našu žiadosť na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2020 a podporilo projekt obnovy fasády dotáciou vo výške
39 500,- EUR.
 Spolufinancovanie projektu zabezpečí naša farnosť z vlastných zdrojov. 

V polovici augusta 2020 sa začali práce na obnove fasády kostola, ktoré prebiehali v jednotlivých etapách: čistenie a osekávanie, naťahovanie novej omietky a následné vymaľovanie fasády kostola príslušnou farbou. Všetky tieto práce sa ukončili koncom septembra 2020.

You may also like