Naša farnosť ďakuje Prešovskému samosprávnemu kraju za podporu reštaurovania sôch oltárnych svätcov

Jednými z najcennejších sakrálnych pamiatok nášho kostola sú sochy oltárnych svätcov – sv. Antona, pustovníka a sv. Mikuláša, biskupa. Ide o neskorogotické drevené sochy zo začiatku 16. storočia s vysokou umelecko-historickou hodnotou. Pri postupnej obnove hlavného oltára sme vo februári požiadali Prešovský samosprávny kraj o podporu. Hlavným zámerom projektu bolo zreštaurovanie sôch oltárnych svätcov. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá vyjadruje veľkú vďaku PSK za podporu realizácie našich cieľov – zachovanie a obnova hmotnej a duchovnej podstaty sôch sv. Antona, pustovníka a sv. Mikuláša, biskupa. Obnovou estetických hodnôt sa prispelo k autenticite pamiatok a zatraktívnil sa aj interiér kostola. Reštaurátorské práce na obnove sôch prebiehali v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov a boli zrealizované odborne spôsobilou osobou reštaurátorom Mgr. Františkom Šmigrovským zo Serede.

Reštaurátorské práce pozostávali z reštaurátorského výskumu, upevnenia deštruovaných povrchových vrstiev sôch, čistenia od povrchovej nečistoty a depozitov, petrifikácie drevenej hmoty, doplnenia chýbajúcich častí drevenej hmoty, doplnenia a rekonštrukcie chýbajúcich častí kriedového podkladu, farebnej retuše, retuše zlátenia a striebrenia, záverečnej ochrany povrchov, dokumentácie vykonaných prác, prevozu a spätnej montáže v interiéry kostola.

Sochy po zrealizovaní reštaurátorských prác boli naspäť umiestnené v retábulu obnoveného hlavného oltára v Kostole sv. Antona, pustovníka v Spišskej Belej. Náš kostol je situovaný v centre mesta, zvlášť v letnej turistickej sezóne navštevovaný domácimi aj zahraničnými turistami. Obnova sakrálnych pamiatok jeho interiéru prehĺbi jeho kultúrnu aj duchovnú hodnotu. 

vyzva-region-editovatelne-pdf

You may also like