Požehnanie kaplnky Povýšenia sv. Kríža v pastoračnom centre v Krížovej Vsi

„Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi.“ (Zjv 21,3)

V sobotu 24. septembra 2022 otec biskup Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor požehnal novovybudovanú Kaplnku Povýšenia sv. Kríža v interiéry budovy Rómskeho duchovno-spoločenského strediska (pastoračnom centre) v Krížovej Vsi. Slávnostná sv. omša za početnej účasti miestnych veriacich, veriacich z celej našej farnosti a ľudí, ktorí pôsobili a stále slúžia v pastoračnom centre sa začala o tretej hodine popoludní. Práve v tejto hodine vzdávame úctu a s dôverou sa utiekame k milosrdnému Ježišovi. Našu novú kaplnku skutočne vnímame ako nový prameň Božieho milosrdenstva v našej miestnej rómskej komunite v Krížovej Vsi. Je to nové miesto stálej prítomnosti Ježiša v Eucharistii, ukrytého v bohostánku, kde každý z nás môže v modlitbe priniesť ťažobu svojho srdca, ľútosť nad vlastnými hriechmi, prosbu o Božie odpustenie a za rozličné potreby života, miesto, kde prinášame Bohu chválu a vďaku najmä pri slávení sv. omše a adorácii. Otec biskup v homílii okrem iného poukázal na dôležitosť budovania vzťahov, ktoré je možné zveľaďovať práve počas života na zemi. Ramená pozdvihnutého kríža sú symbolom, ktorý zdôrazňuje tak dôležitosť „horizontálnych vzťahov“ medzi ľuďmi navzájom, ako aj toho „vertikálneho vzťahu“ človeka s Bohom.

Budova pastoračného centra slúži miestnej rómskej komunite od roku 2007. Od počiatku činnosti pastoračného centra miestni kňazi slávili v ňom sv. omše. Počas týchto rokov postupne začali miestni veriaci vnímať pastoračné centrum ako svoj kostol.  Naším záujmom je pokračovať v tejto pastorácii a vytvoriť jadro farskej pastoračnej činnosti v miestnej rómskej komunite. Preto našou stálou túžbou bolo vybudovanie kaplnky, keďže slávenie Eucharistie a jej stála prítomnosť je najhlbším jadrom každej pastoračnej činnosti.

Otec biskup dekrétom udelil našej novej kaplnke titul „Povýšenia sv. Kríža“. Zosnulý spišský biskup František Tondra na žiadosť miestneho farára P. Štefana Horvátha, SVD v roku 1992 posvätil v rómskej osade kríž a oltár, pri ktorom sa začala každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža slúžiť sv. omša. Pastoračné centrum Rómske duchovno-spoločenské stredisko bolo tiež požehnané práve na tento sviatok Povýšenia sv. Kríža v roku 2007. Preto v miestnej komunite vznikol zvyk sláviť „odpustovú slávnosť“ práve v tento deň. Z týchto dôvodov sme požiadali o titul novovybudovanej kaplnky ako „Kaplnka Povýšenia sv. Kríža“.

Stavebné práce spojené s vybudovaním kaplnky vykonali miestni majstri pod vedením pána Miroslava Poleša v spolupráci s okolitými firmami. Novovybudovaná kaplnka vznikla interiérovými stavebnými úpravami predelením veľkej spoločenskej sály na väčšiu časť „kaplnku“ a menšiu časť „spoločenskú miestnosť“. 

Na záver slávnostnej sv. omše miestny pán farár vdp. Jakub Grich vyjadril úprimnú vďaku za podporu vybudovania tohto diela. Naša vďaka patrí Úradu vlády Slovenskej rebubliky, Konferencii biskupov Slovenska – cez pani Renátu Ocilkovú, koordinátorku KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov, Prešovskému samosprávnemu kraju a vo veľkej miere Obci Krížová Ves, pod vedením pána starostu Jozefa Grivalského. Vo svojej vďake pán farár spomenul aj všetkých kňazov, rehoľné sestry a laických dobrovoľníkov, ktorí sa od počiatku obetavo podieľali na evanjelizačnej, misijnej a pastoračnej činnosti v miestnej rómskej komunite v Krížovej Vsi. Osobitne spomenul zosnulého Róberta Neupauera, laického misionára Rómov, ktorý mal najväčší podiel na vybudovaní pastoračného centra.

„Kto ťa v tomto chráme vzýva, Bože, tomu milosť daj a vo svojej veľkej láske prosebníkov prijímaj, všetky svoje verné deti bohato vždy požehnaj. Všetkých, čo sem s vierou vojdú, vyslyš, Bože láskavý, nech ich tvoja milosť zdobí a ku svätým postaví, aby, prejdúc bránou raja, večný pokoj dostali.“
(Liturgia hodín – Hymnus na Výročie posviacky chrámu)

You may also like