Krôčik ďalej vďaka podpore grantového programu RomaRenoavbis

Rómske duchovno-spoločenské stredisko Krížová Ves ďakuje za podporu grantovému programu RomaRenovabis v druhej fáze projektu s názvom “Pastoračné aktivity v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku a jeho obnova”. Náplňou tejto druhej fázy projektu bolo obstaranie kvalitného ozvučovacieho systému – rozšírenie ozvučenia na liturgické účely a obstaranie prenosného ozvučovacieho systému na činnosť divadelného krúžku a ďalších voľnočasových aktivít a kultúrnych podujatí; zhotovenie skrine na uloženie divadelných kostýmov a rekvizít; nákup trojdielneho hlinikového rebríka a predlžovacieho 4-zásuvkového bubna na drobné opravy a údržbu budovy a okolia centra; dovybavenie priestorov centra školskými stolmi na činnosť krúžkov a iné voľnočasové aktivity a ako vzdelávacia aktivita projektu návšteva divadelného predstavenia v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi – predstavenie rozprávky Pavla Dobšinského “Janko Hraško” pre 50 detí a dospelých z Krížovej Vsi.

Prínosom tejto fázy projektu je vytvorenie materiálnych podmienok na aktívne rozvíjanie tvorivej dramatiky na divadelnom krúžku s využívaním interaktívnej účasti detí a mládeže. Obstaraním skrine na úschovu kostýmov biblických postáv (obstarané v 1. fáze) a divadelných rekvizít, školských stolov a kvalitného ozvučovacieho systému je možné organizovať pastoračné aktivity a kultúrne podujatia pre deti a dospelých s cieľom zlepšovania podmienok využívania voľného času počas celého týždňa vrátane víkendov (divadelné predstavenia, vianočná akadémia, farský ples, karneval a iné) a tým systematicky formovať životné hodnoty v kresťanskom duchu a predchádzať asociálnemu správaniu detí a mládeže. 

Nech dobrotivý Pán Boh odmení a požehná všetkých našich darcov a dobrodincov pastoračného diela.

You may also like