Pôstna potravinová zbierka 2021

Kniha proroka Izaiáša nás v pôste pozýva: „Lám hladnému svoj chlieb…“ (Iz 58,7) Ďakujeme pani
Ľubomíre Pitoňákovej, riaditeľke Cirkevného centra voľného času v našom pastoračnom centre za
organizáciu a štedrosť pri príprave tohtoročnej pôstnej potravinovej zbierky. Pôstnu potravinovú
zbierku sme rozdelili do 20 potravinových balíkov, ktoré sme darovali najbiednejším rodinám v našej
komunite. Ďakujeme aj im, že našu pomoc prijali s vďačnosťou, úsmevom a prísľubom modlitby za
darcov.

You may also like