Denný detský tábor “Me pačav (Ja verím)”

Aj tohtoročné leto sme boli spolu s našimi deťmi plní vďačnosti za dar denného letného tábora. 44
detí pracovalo aktívne v 5 skupinkách pod vedením animátorov Aničky, Dašky, Vanesky, Kiky a Mišky.
Pondelok- “Dar života”
V skupinkách prostredníctvom aktivít „Objav svoju hodnotu“ a „Moja cesta životom“ sme sa spoločne
zamýšľali nad životom ako vzácnym darom. Po chutnom obede sme si šli zašportovať, ale naše
obľúbené športové aktivity prerušila letná búrka. Záverečnou modlitbou sme prosili o vďačnosť za dar
života a silu byť darom pre iných.
Utorok- „Láska Boha Otca“
Témou druhého dňa bola LÁSKA Boha Otca, STVORITEĽA neba i zeme. S deťmi sme sa učili spoznávať
krásu a ovocie Božej lásky v prírode i v našich srdciach. Popoludní pripravovali deti v skupinkách Dar
vďačnosti Stvoriteľovi, ktorý symbolicky prinášali pred Boží trón. Milým prekvapením bola návšteva p.
kaplána Martina, ktorý nám poslúžil slávením sv. omše a záverečnou nanukovou nádielkou. Učme sa
denne prejavovať vďačnosť nášmu nebeskému Otcovi.
Streda- „Vykúpenie človeka“
Témou 3.dňa denného detského tábora bolo Vykúpenie človeka. Dopoludnia sme spoznávali osobu a
poslanie Ježiša. Obohatením pre všetkých boli krátke Pašiové hry. Popoludní sme objavovali potrebu
a hĺbku vykúpenia človeka. Po dojímavej aktivite odovzdania vlastných hriechov Ježišovi, sme prenikli
do osobnej radosti zo Vzkriesenia.
Štvrtok- „Duch Svätý
Téma Duch Svätý – Posväcovanie života. Po úvodnej katechéze o Duchu Svätom pracovali deti v
skupinkách. Vyrábali symbolickú holubicu DS i čelenky. Potom nasledovala spoločná modlitba k DS.
Po obednej prestávke bola táborová hra s vyhodnotením a záverečným belgickým tancom (potrápili
sme sa : ) ).
Piatok – výlet do Žakoviec
Posledný deň sme prežili v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. Po rannej sv. omši si deti
vychutnávali jazdu na koňoch. Počiatočné obavy z veľkého živého zvieraťa vystriedala veľká radosť z
jazdy i blízkosti koníkov. Po chutnej paradajkovej polievke, sme si pozreli novú kaplnku Narodenia
Pána Ježiša. Tam majú veru Vianoce celý rok. Popoludnie sme strávili hrami s miestnymi deťmi v ich
záhrade.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým slúžiacim i ľuďom dobrej vôle za akúkoľvek pomoc a podporu. Našim
pastoračným asistentkám Lucke a Kike, ktoré sa vo veľkej miere podieľali na príprave a organizácii
tábora a ich činnosť sa realizuje vďaka finančnej podpore Vlády Slovenskej republiky
. A
samozrejme ďakujeme Trojjedinému Bohu za požehnanie a milosti na každý deň. Táborový týždeň sa
skončil, zážitky a spomienky pretrvajú.

You may also like