Náš kríž opäť žiari v novej kráse

Zosnulý spišský biskup František Tondra na žiadosť miestneho farára P. Štefana Horvátha, SVD v roku 1992 posvätil v rómskej osade kríž a oltár, pri ktorom sa každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža slúžila sv. omša. Teda pri päte tohto nášho kríža sa postupne začalo celé dielo Božej milosti v našej rómskej kolónii. Z vďaky a úcty k nášmu ukrižovanému Spasiteľovi sme sa rozhodli zrenovovať toto dielo. Ďakujeme našim pracovitým mužom a chlapcom za obrúsenie a natretie kovového kríža a korpusu Pána Ježiša. Naše práce sprevádzala celá kopa veselých detí vo dvore nášho pastoračného centra.

Nech ukrižovaný Kristus nás obmyje a prikryje svojou svätou Krvou!

„Požehnaný kríž, iba ty si bol hoden niesť Kráľa neba a Pána. Aleluja.“ (antifóna na sviatok Povýšenia svätého Kríža)

You may also like