REŠTAUROVANIE HLAVNÉHO OLTÁRA SV. ANTONA

V našom farskom kostole sa demontoval hlavný oltár. Pri tejto demontáži sa ukázalo v akom dezolátnom stave je architektúra oltára, ale najmä dve sochy s polychró- miou. Je to socha sv. Antona a sv. Mikuláša. Na- koľko oltárna archa nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok, hneď sa odviezla na reštaurovanie. Všetky tri sochy sú v kostole, potrebujú nutné reštaurovanie.

You may also like