Slávenie Turíčnej vigílie

V sobotu 4. júna večer o 20:00 sme začali sláviť vigíliu Zoslania Ducha Svätého v slávení Eucharistie, počúvaní Božieho slova a v modlitbe chvál a otvorenosti pre Božieho Ducha. Turíčnou vigíliou sa začína sláviť Nedeľa zoslania Ducha Svätého, ktorou sa každoročne pripomína dar Ducha Svätého, vyliaty na apoštolov, počiatky Cirkvi a začiatok jej poslania medzi národmi. Turíčna vigília má ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou, a očakávali Ducha Svätého. Jej liturgia je obohatená o viacero biblických čítaní, každoročne zaznieva aj krásne čítanie z Knihy proroka Joela v rómskom jazyku. Nech Duch Svätý naplní, poteší a posilní srdce každého z nás.

You may also like